Faigo Hot Pot (Julu Road)

No.795, Julu Road (near Fumin Road), Jing'an District, Shanghai

Tel: 21-54038811

English