Faigo Hot Pot (Taojiang Road)

No.28-1, Taojiang Road (near Baoqing Road), Xuhui District, Shanghai

Tel: 21-64227929; 21-64310806"

English