Da Dong Roast Duck (Tuanjiehu)

Chaoyang District, Beijing East Third Ring Changhong Bridge southeast (Dragon Hotel opposite the East Gate)

TEL:(010)65824003,(010)65822892

English